دوران: دوران - 34

دوران

دوران - 34

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند ظهور اوباش اینترنتی

هتاکی در فضای مجازی

نظر دادن