بنت الهدی: بنت الهدی

بنت الهدی

بنت الهدی

مستند بنت الهدی در مورد شهیده آمنه ی صدر خواهر شهید محمدباقر صدر و فعالیت های وی در زمینه های گوناگون اسلامی است.

نظر دادن