شرح این حیرانی: شرح این حیرانی

شرح این حیرانی

شرح این حیرانی

این برنامه به بیان و شرح احوالات آیت الله سید محمد حسن میرجهانی طباطبایی و تاثیرات او در جامع دینی در دوره معاصر و پس از انقلاب می پردازد.

نظر دادن