این مستند را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 47

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

سعید نوروزی یه جوان از شهرستان بواناتکه توانسته به یک کارآفرین نمونه تبدیل شود

نظر دادن