تنهایی: تنهایی - 8

تنهایی

تنهایی - 8

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید عبدالحسین مومنی

نظر دادن