ایران: ایران - 202

ایران

ایران - 202

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از سرو کهنسال ابرکوه در استان یزد و جاذبه های گردشگری شهرستان سراب

نظر دادن