دوران: دوران - 35

دوران

دوران - 35

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند دروغ بزرگ آمریکایی

معضلات داروهای ساخت شرکت های آمریکایی

نظر دادن