رزم آهنگ: رزم آهنگ - حرف امام

رزم آهنگ

رزم آهنگ - حرف امام

در این مستند به بررسی روند تهیه و ساخت رزم آهنگ های دوران انقلاب و بعد از آن پرداخته می شود.

این قسمت : سرود حرف امام - نیکخواه آزاد

نظر دادن