تنهایی: تنهایی - 9

تنهایی

تنهایی - 9

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید محمد طالبی زاده

نظر دادن