ص مثل صدا: ص مثل صدا

ص مثل صدا

ص مثل صدا

این مستند به تاریخچه موسیقی و هنر رادیو و آواز ایران از زمان شکلگیری رادیو و ضبط تا کنون می پردازد.

نظر دادن