در امتداد فلق: در امتداد فلق - 29

در امتداد فلق

در امتداد فلق - 29

این مجموعه کوشیده است تا جلوه هایی هر چند کوچک از حضور موثر و فعالیت های بی ادعا و پر از انرژی معلمان دینی را در نقاط دور و نزدیک سرزمین ایران به تصویر بکشد.

این قسمت : ولایت رود؛ دیزین

نظر دادن