تنهایی: تنهایی - 10

تنهایی

تنهایی - 10

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید محمدحسن نظرنژاد

نظر دادن