تنهایی: تنهایی - 11

تنهایی

تنهایی - 11

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید محمدابراهیم شریفی

نظر دادن