ایران: ایران - 205

ایران

ایران - 205

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از کارخانه استارتاپ ها ( شتاب دهنده ها ) و زندان شهید رجایی کرج

نظر دادن