ایران: ایران - 206

ایران

ایران - 206

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی کشاورزی در ابرکوه یزد و صنایع دستی خاص استان قزوین

نظر دادن