گهواره کهن تمدن: گهواره کهن تمدن - 1

گهواره کهن تمدن

گهواره کهن تمدن - 1

مجموعه مستند « گهواره کهن تمدن » به زندگی بزرگان عرصه فرهنگ و تأثیرگذاری آنها بر جامعه می‌پردازد.

این قسمت : سوخته وادی حیرانی

نظر دادن