انار سیاو: انار سیاو

انار سیاو

انار سیاو

این مستند نگاهی به کاشت انار در استان لرستان و باغ های زیبای این منطقه دارد و به گتگو با باغداران و کشاورزان این محصول می پردازد.

نظر دادن