شیخ محمد: شیخ محمد

شیخ محمد

شیخ محمد

این مستند به شرح حال زندگی شهید شیخ محمد از فرماندهان روحانی سپاه سمنان از زمان قبل از انقلاب تا دوران جنگ تحمیلی می پردازد.

نظر دادن