تنهایی: تنهایی - 12

تنهایی

تنهایی - 12

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید نورعلی شوشتری

نظر دادن