ایران: ایران - 207

ایران

ایران - 207

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از دریاچه نمک آران و بیدگل و حوض خان  و نمایشگاه تیرآرت

نظر دادن