نجات پایگاه تحقیقاتی جنوبگان: نجات پایگاه تحقیقاتی جنوبگان

نجات پایگاه تحقیقاتی جنوبگان

نجات پایگاه تحقیقاتی جنوبگان

تلاش ها برای جابجایی یک پایگاه تحقیقاتی در جنوبگان به دلیل ایجاد شکاف در یخ زیر آن در این مستند به تصویر کشیده شده است.

نظر دادن