ابراهیم ساره: ابراهیم ساره

ابراهیم ساره

ابراهیم ساره

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم ابراهیم عشریه از زبان خانواده، دوستان و آشنایان اوست.

نظر دادن