روسیه از فراز آسمان: روسیه از فراز آسمان - 2

روسیه از فراز آسمان

روسیه از فراز آسمان - 2

چهار فصل سال در روسیه از فراز آسمان در این مستند به تصویر کشیده می شود.

نظر دادن