فرزندان روح الله: فرزندان روح الله - 1

فرزندان روح الله

فرزندان روح الله - 1

مجموعه مستند فرزندان روح الله به زندگی چند تن از پاسداران حضرت امام خمینی (ره) و خاطرات رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله از زبان همسران شهدا می پردازند.

این قسمت : پنج مجاهد

نظر دادن