ایران: ایران - 208

ایران

ایران - 208

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از بناهای تاریخی شهر خواف و نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت ایران

نظر دادن