میان کوه های آرارات و دریای خزر: میان کوه های آرارات و دریای خزر

میان کوه های آرارات و دریای خزر

میان کوه های آرارات و دریای خزر

این مستند به کوه های قفقاز و محیط طبیعی و حیات وحش این منطقه می پردازد.

نظر دادن