خالدی بازی دراز: خالدی بازی دراز

خالدی بازی دراز

خالدی بازی دراز

این مستند روایتگر فعالیت های جهادی در روستای خالدی بازی دراز در منطقه سر پل ذهاب پس از زلزله سال 96 است.

نظر دادن