بیراهه: بیراهه - 97

بیراهه

بیراهه - 97

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : قاچاق سوخت

نظر دادن