ایران: ایران - 210

ایران

ایران - 210

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر و همچنین جنگلهای قدیمی هیرکانی که به تازگی ثبت یونسکو شده اند.

نظر دادن