گهواره کهن تمدن: گهواره کهن تمدن - 5

گهواره کهن تمدن

گهواره کهن تمدن - 5

مجموعه مستند « گهواره کهن تمدن » به زندگی بزرگان عرصه فرهنگ و تأثیرگذاری آنها بر جامعه می‌پردازد.

این قسمت : نسیم شمال

نظر دادن