باور: باور

باور

باور

این مستند به معرفی الهه احمدی، قهرمان تیراندازی ایران و جهان پرداخته و از زبان او به زندگی و معرفی ورزش تیراندازی می پردازد.

نظر دادن