ایران: ایران - 211

ایران

ایران - 211

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از صنایع دستی و غذاهای سنتی خواف

نظر دادن