چرا قطارها تصادف می کنند؟: چرا قطارها تصادف می کنند؟

چرا قطارها تصادف می کنند؟

چرا قطارها تصادف می کنند؟

این مستند روایتی از کارکردهای متفاوت قطارها، تاریخچه ای از تصادف قطارها در ایالات متحده و سامانه کنترل قطارها است.

نظر دادن