اینجا ایران است: اینجا ایران است - 9

اینجا ایران است

اینجا ایران است - 9

این مستند به سفرهای یک زوج عرب زبان به شهرهای مختلف و آشنایی با اماکن مذهبی و گردشگری می پردازد.

این قسمت : کاشان

نظر دادن