عدل مظفر: عدل مظفر

عدل مظفر

عدل مظفر

این مستند به ظهور مشروطه در دوره مظفرالدین شاه و فراز و نشیب های آن تا به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه می پردازد.

نظر دادن