دست آفریده ها - سری دوم: دست آفریده ها - 3

دست آفریده ها - سری دوم

دست آفریده ها - 3

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

برای پدربزرگ - شال بافی

نظر دادن