ایران: ایران - 212

ایران

ایران - 212

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از امکانات تفریحی شبانه تهران و اولین جشنواره تجسمی فیلم شهر

نظر دادن