گهواره کهن تمدن: گهواره کهن تمدن - 7

گهواره کهن تمدن

گهواره کهن تمدن - 7

مجموعه مستند « گهواره کهن تمدن » به زندگی بزرگان عرصه فرهنگ و تأثیرگذاری آنها بر جامعه می‌پردازد.

این قسمت : عارف قزوینی

نظر دادن