اینجا ایران است: اینجا ایران است - 10

اینجا ایران است

اینجا ایران است - 10

این مستند به سفرهای یک زوج عرب زبان به شهرهای مختلف و آشنایی با اماکن مذهبی و گردشگری می پردازد.

این قسمت : اصفهان

نظر دادن