تی رکس واقعی: تی رکس واقعی

تی رکس واقعی

تی رکس واقعی

این مستند روایتی از تحقیقات در مورد یافتن ویژگی های واقعی و حقیقی تی رکس بر اساس مشاهدات فسیل ها و سنگ واره ها در آمریکای شمالی است.

نظر دادن