نخلستان حاج حمد: نخلستان حاج حمد

نخلستان حاج حمد

نخلستان حاج حمد

این مستند به کاشت و پرورش نخل در روستای غزاویه بزرگ در شرق کارون استان خوزستان می پردازد.

نظر دادن