پنجه ها و آرواره های آفریقا: پنجه ها و آرواره های آفریقا - 4

پنجه ها و آرواره های آفریقا

پنجه ها و آرواره های آفریقا - 4

این مجموعه مستند به چالش های پیش روی شکارچیان حیات وحش و تلاش آنها برای تداوم زندگی و زادآوری می پردازد.

نظر دادن