ایجاد جنگل باستانی: ایجاد جنگل باستانی

ایجاد جنگل باستانی

ایجاد جنگل باستانی

این مستند روایتگر ساخت جنگلی باستانی برای احیای شرایط مناسب برای بقای گونه های جانوری مختلف است.

نظر دادن