دست آفریده ها - سری دوم: دست آفریده ها - 8

دست آفریده ها - سری دوم

دست آفریده ها - 8

مستند دست آفریده ها به معرفی صنایع دستی مختلف در ایران می پردازد. 

بودن - صنعت دباغی

نظر دادن