در کنار متن: مادر شهر

در کنار متن

مادر شهر

مجموعه مستند « در کنار متن » از زوایای مختلف به موضوع حاشیه‌نشینی در کشور و تبعات آن می پردازد.

این قسمت : تلاش های یک فعال اجتماعی در تهران برای کمک به رفع نابسامانی های حاشیه نشینی

نظر دادن