قرص های ویتامین؛ معجزه یا اسطوره: قرص های ویتامین؛ معجزه یا اسطوره

قرص های ویتامین؛ معجزه یا اسطوره

قرص های ویتامین؛ معجزه یا اسطوره

این مستند به بررسی علمی اینکه آیا قرص های ویتامین و مکمل آنگونه که تبلیغ می شوند موثر هستند یا خیر می پردازد.

نظر دادن