در کنار متن: زیر برگ های سبز

در کنار متن

زیر برگ های سبز

مجموعه مستند « در کنار متن » از زوایای مختلف به موضوع حاشیه‌نشینی در کشور و تبعات آن می پردازد.

این قسمت : تلاش های یک فعال اجتماعی در گرگان برای کمک به رفع نابسامانی های حاشیه نشینی

نظر دادن