شبکه های اجتماعی در بریتانیا: شبکه های اجتماعی در بریتانیا

شبکه های اجتماعی در بریتانیا

شبکه های اجتماعی در بریتانیا

این برنامه به فضای مجازی در انگلستان پرداخته و از قوانین و مقررات در این کشور می گوید.

نظر دادن