امین التجار: امین التجار

امین التجار

امین التجار

این مستند روایتی از کارگرد و وظایف حرمین التجار، امانت داری و نگه داری از موقوفات در شهرستان کاشمر می پردازد.

نظر دادن