خادم قرآن: خادم قرآن

خادم قرآن

خادم قرآن

این برنامه به آشنایی با زهرا خادم زاده حافظ کل قرآن و مبلغ مذهبی در گرگان می پردازد.

نظر دادن